Chuyển đến nội dung chính

Nhãn: CRM

CRM, hay hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, là một ứng dụng phần mềm được các doanh nghiệp sử dụng để theo dõi và quản lý các tương tác và thông tin của khách hàng.

InvestGlass CRM là tốt nhất cho các doanh nghiệp muốn theo dõi và quản lý các tương tác và thông tin của khách hàng. Nó có thể giúp các doanh nghiệp theo dõi dữ liệu khách hàng, tương tác và lịch sử, điều này có thể giúp họ hiểu rõ hơn về khách hàng và cải thiện dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, InvestGlass CRM cũng có thể giúp các doanh nghiệp quản lý tài chính và đầu tư của họ, làm cho nó trở thành một giải pháp CRM toàn diện.